قارچ ها سبزینه ندارند . در بین قارچ ها انواع تک سلولی زیاد است. قارچ ها در محیط های متفاوتی رشد می کنند . همانطور که قبلا گفتیم قارچ ها اکثرا روی چوب های مرطوب و پوسیده رشد می کنند.