گلسنگها گیاهان عجیبی هستند. آنها از دو نوع گیاه تشکیل شده اند. یک قسمت از گلسنگ را گیاه قارچ و قسمت دیگر را جلبک تشکیل می دهد. قارچ و جلبک با یکدیگر همزیستی دارند و به یک دیگر کمک می کنند .چون این دو گیاه به یکدیگر کمک می کنند ، در نتیجه گلسنگها می توانند در محلی رشد کنند که قارچ های معمولی قادر به رشد در آنها نیستند.
 

ادامه مطلب

گلسنگها در روی صخره های خشک و بی علف که در آنها غذایی برای قارچ ها وجود ندارند می رویند. جلبک توسط نور خورشید و نیز توسط آبی که در قارچ ها ذخیره است غذا می سازد و به این ترتیب قارچ را غذا می خورند .