قارچ مورال یا به زبان علمی morchella یکی از گران ترین قارچ ها است.

یکی از دلایلی که قیمت این قارچ را زیاد کرده این است که این قارچ به سختی در داخل می روید برای همین کشت این قارچ به طور انبوه بسیار مشکل است.

این قارچ چند نوع: morchella elate، مورال زرد، مورال مشکی،morchella conicaو half free moral دارد.

مورال مشکی برای کاشت در داخل و فضاهای بسته راحت تر است. مورال در طبیعت نیاز به درخت زنده ندارد که روی آن بروید بلکه می تواند روی چوب های پوسیده نیز بروید.

      

مورال زرد