قارچ ها خیلی سریع رشد می کنند . هاگ ها توسط باد پراکنده می شوند. اگر هاگ در جایی بیفتد که غذای کافی برایش موجود باشد شروع به رشد می کنند . هاگ ها بر خلاف گیاهان سبز ، ریشه و جوانه نمی زنند .

از هاگ رشته های کوچکی خارج و منشعب می شود. برخی از این انشعابات به یکدیگر متصل می شوند و یک برجستگی کوچک به وجود می آورد که به اندازه ی ته سنجاق است . این برجستگی را دگمه ی قارچ می نامند .