در رستورانی به نام Michelin-starred واقع در  شهر Valencia اسپانیا به علت پخت قارچ های سمی یک خانم جان خود را از دست داد و هجده نفر هم راهی بیمارستان شدند.