جلبک ها به دلیل آنکه بدنشان از گیاهان ساده تر است در گروه آغازیان قرار گرفته اند ولی آنها نیز سبزینه یا کلروفیل دارند. جلبک ها غذای جانوران آبزی هستند. از جلبک های دریایی موادی به دست می آید که در صنعت تهیه خمیر دندان به کار می رود.قارچ ها موجودات زنده ای هستند که مانند گیاهان در یک جا ساکن هستند اما چون سبزینه ندارند نمی توانند غذا سازی کنند و به انواع مختلف مانند کپک ها و ... تقسیم می شوند.

فوائد آغازیان همزیست لوله ی گوارش انسان و جانورانی که انسان از آن ها تغذیه می کند. بسیاری از آغازیان= تجزیه کننده بازگردانی نیتروژن، کربن و فسفر